"De Laatste Eer" Warns

Algemeen

Bij een sterfgeval 06-33028383 (dag en nacht bereikbaar).

Welkom op de website van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Warns.

In 1917 is begrafenisvereniging "De Laatste Eer" opgericht in Warns. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en allerlei zaken die te maken hebben met een uitvaart. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.

Nieuws

Op de jaarvergadering van 12 maart 2018 is het voorstel, dat in verband met stijgende kosten bij een begrafenis, de ledenkorting wordt verhoogd van 625,- naar 825,-, met algemene stemmen aangenomen.

Als gevolg hiervan zal de contributie met ingang van dit jaar 2018 ook worden verhoogd van 14,00 naar 17,50 per persoon.

De verhoging van zowel de contributie als de ledenkorting is conform het advies van Actwell Acturarissen, waar het bestuur voor de jaarvergadering advies had ingewonnen.

De financiële positie van onze vereniging is gezond en zal op deze wijze gezond blijven.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Sjouke Plantinga (algemeen) of Johan Oostenveld / Thomas de Haan (financieel).


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl