"De Laatste Eer" Warns

Algemeen

Begrafenisvereniging " De Laatste Eer" Warns 


nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van de

   Jaarvergadering op dinsdag 12 maart 2024  

  

 doarpshûs De Treffe

 Himmelumerdyk 2c, 

 8721 GT Warns

   

 Aanvang 20.00 uur

 


Agenda.

  1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Mededelingen                                    

  4. Necrologie

  5. Notulen jaarvergadering 27 maart 2023

  6. Jaarverslag secretaris

  7. Verslag penningmeester

  8. Verslag kascommissie

  9. Benoeming nieuw kascommissielid

  

Pauze


10. Bestuursverkiezing

      Aftredend: Aagje Boersma

      Kandidaat aanwezig

11. Vaststellen contributie en ledenkorting

12. Rondvraag

13. Sluiting


Ook niet leden zijn welkom.    
Bij een sterfgeval 06-33028383 (dag en nacht bereikbaar).

Welkom op de website van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Warns.

In 1917 is begrafenisvereniging "De Laatste Eer" opgericht in Warns. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en allerlei zaken die te maken hebben met een uitvaart. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.

 


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl