"De Laatste Eer" Warns

Algemeen

Bij een sterfgeval 06-33028383 (dag en nacht bereikbaar).

Welkom op de website van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Warns.

In 1917 is begrafenisvereniging "De Laatste Eer" opgericht in Warns. Sindsdien streeft de uitvaartvereniging er naar de uitvaart volledig naar wens van de overledene en nabestaanden te verzorgen. De praktische zorg, zoals aangifte bij de burgerlijke stand en voorbereiden van de begrafenis of crematie, wordt door de uitvaartvereniging uit handen genomen van de nabestaanden, voor zover die wens er is uiteraard. De nabestaanden hebben zo de tijd voor rouw en de eigen voorbereiding op het afscheid. Daarbij biedt De Laatste Eer haar diensten aan zonder winstoogmerk, zodat alle mogelijke voordelen de leden ten goede komen.

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over onze vereniging en allerlei zaken die te maken hebben met een uitvaart. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de vereniging.

Nieuws

Jaarvergadering
Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Warns

Maandag 12 maart 2018
Dienstencentrum De Janke Tromp Hoeve, Himmelumerdyk 2c, 8721 GT Warns
Aanvang 20:00 uur

Agenda:
1) Opening
2) Vaststellen agenda
3) Mededelingen
4) Necrologie
5) Notulen jaarvergadering 17 maart 2017
6) Jaarverslag secretaris
7) Jaarverslag penningmeester
8) Verslag kascommissie
9) Benoeming nieuw kascommissielid
PAUZE
10) Bestuursverkiezing, aftredend, maar herkiesbaar: Johan Oostenveld
11) Vaststellen contibutie/ledenkorting: gevolgen voor contributie bij wijziging van de ledenkorting*
12) Rondvraag
13) Sluiting

* Momenteel bedraagt de ledenkorting die wordt toegepast op de totale kosten van een begrafenis van een lid van onze vereniging € 625,-. De contributie is momenteel € 14,- per persoon, per jaar. In verband met stijgende kosten bij een begrafenis is er binnen het bestuur nagedacht over een mogelijke verhoging van de ledenkorting. Er is advies gevraagd bij Actwell Actuarissen omtrent de mogelijkheden op dit punt.


Het advies van Actwell luidt als volgt: Om de financiŽle positie van onze vereniging gezond te houden is voor een verhoging van de huidige ledenkorting van € 625,- naar (bijvoorbeeld) € 950,- een verhoging van de contributie nodig van de huidige € 14,- naar € 21,- per persoon per jaar. Mocht deze stijging van de contributie voor de leden bezwaarlijk zijn, dan zou er gekozen kunnen worden voor een kleinere stijging van de contributie en ledenkorting. Bij een verhoging van de contributie naar (bijvoorbeeld) € 17,50 per persoon per jaar, zou een ledenkorting van € 825,- aangeboden kunnen worden. Het is ook de mogelijk om de huidige contributie en ledenkorting te handhaven, waarbij de financiŽle positie van onze vereniging nog steeds gezond kan worden genoemd. Tijdens deze jaarvergadering wil het bestuur samen met de leden een keuze maken uit de genoemde mogelijkheden.

Ook 'niet-leden' zijn op deze avond van harte welkom!

Het Bestuur


Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Warns
Súdwest Fryslân

Telefoon bode:
06-33028383
dag en nacht
bereikbaar

info@delaatsteeerwarns.nl